production and marketing of metal products

machines for cold working

universal and CNC machines

orders for non-standard equipment„СВАВИОН“ ЕООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 - Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

гр.Пловдив, 21 август 2021 г. „СВАВИОН“ ЕООД започна изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-4072-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по процедура Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19, за постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия и за да се осигури стабилност на работните места.

Общият бюджет на проекта е на стойност 50 000 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ и от които 50 000 лв. са средства от Европейския фонд за регионално развитие, а 0 лв. са национално финансиране.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 20 ноември 2021 г.